ترجمه سریع

عناصر واژگانی و ترجمه

ابتدا چند اصطلاح مهم در ترجمه برای درک عناصر واژگانی و ترجمه توضیح داده خواهد شد :
Vocabulary = واژگان
Lexicon = واژگان
item Vocabulary /element = عنصر واژگانی
itemlexical /element = عنصر لغوی/ واژگانی، کلمه
Lexeme = عنصر واژگانی
Collocation = مجموعة همایشی

کلمه یا واژه واحدی از زبان می باشد که در گفتار مابین دو مکث و در نوشتار بین دو فضای خالی واقع می‏شود.
مثال: (الف) احمد دوان دوان آمد.
ب. مینا یواش یواش به قطار نزدیک شد.

جمله زیر را درنظر بگیرید:

We are interested in football

این جمله پنج کلمه ولی سه لغت است. زیرا کلمات are interested in روی هم یک لغت یا عنصر واژگانی را تشکیل می‏دهند.

مجموعه همایشی : عبارتست از دو یا چند کلمه که همواره باهم به‏ کار رفته و یک لغت یا عنصر واژگانی را تشکیل می‏دهند.

در جمله ‏ای که بدان اشاره شد، are interested in یک مجموعه همایشی است.

عناصر واژگانی و ترجمه

عناصر واژگانی و ترجمه

تقسیم ‏بندی مجموعه‏ های همایشی :  

الف. اصطلاح (idiom)   ب. غیراصطلاح

اصلاح : چنانچه معنی یک مجموعه  همایشی از تمام معنای کلمات شکل دهنده آن قابل استنباط و درک نباشد، به آن ’اصطلاح‘ گویند.

مثال:          He put off the meeting.

الف. کلمات قاموسی (Content words) : کلمات معنادار که برای اشاره به اشیاء و مفاهیم به‏کار می‏روند.

ب. کلمات دستوری (Structure words) : کلماتی می باشند که معنی مستقل ندارند و تنها برای ایجاد رابطه بین کلمات قاموسی در داخل ساختار ‏های زمانی نقشی ایفا می‏کنند.مثال: ’به‘، ’از‘، ’را‘، ’برای‘.

مثال: کتاب، قلم، نوشتن

زبانشناسی ساختاری و معنای عناصر واژگانی :

هر زبان نظامی منحصربفرد می باشد که عنصرهای آن (آوائی، دستوری و واژگانی) جوهر و همچنین ارزش وجودی خود را در داخل چارچوب آن نظام و در رابطه با سایر عنصرها نظیر خود اخذ میکنند.

حوزه معنایی

حوزه معنایی نظام واژه گانی زبان ها امکان ندارد باهم تفاوت هایی داشته باشد. این مسئله،  مشکل مهمی در تعیین معادله واژگانی برایمترجم می تواند پیش بیاورد.


منبع: عناصر واژگانی و ترجمه

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.